Uppstartsmöte, Piratpartiet Väsby, 24e Mars

1. Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till: Annie Groth Jim Groth Ulf Lövqvist Malin Engström Kurt Svensson Jorge Vergara 3. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigt utlyst. 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare. Till mötesordförande valdes Annie Groth Till mötessekreterare valdes Jorge Vergara Till justerare valdes Ulf Lövqvist & Malin Engström 5. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 6. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar Mötet valde att anta stadgarna, se bilaga 1. 7…. Läs mer