Uppstartsmöte, Piratpartiet Väsby, 24e Mars

1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till:

  • Annie Groth
  • Jim Groth
  • Ulf Lövqvist
  • Malin Engström
  • Kurt Svensson
  • Jorge Vergara

3. Mötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs behörigt utlyst.

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.
Till mötesordförande valdes Annie Groth
Till mötessekreterare valdes Jorge Vergara
Till justerare valdes Ulf Lövqvist & Malin Engström

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

6. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
Mötet valde att anta stadgarna, se bilaga 1.

7. Val av styrelse:

(a) Val av ordförande
Till ordförande valdes Annie Groth [890626-0248]

(b) Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Jorge Vergara [901215-0398]

(c) Val av kassör
Till kassör valdes Jim Groth [780523-0195]
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Antalet ledamöter fastställdes till tre
(e) Val av dessa ledamöter

Till ledamöter valdes Ulf Lövqvist, Malin Engström & Kurt Svensson

8. Val av revisor och ev ersättare för denna
Till revisor valdes Erik Lönroth (ej närvarande).

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>